Domov Tržni red
Tržni red PDF Natisni E-pošta
Prispeval Simon Bučar   
Torek, 28 December 2010 15:15

TRŽNICA GROSUPLJE, Simon Bučar s.p.

Veliko Mlačevo 68, 1290 Grosuplje

d.š. 94185352


www: trznica.grosuplje.si

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 


Na podlagi Zakona o trgovini (ZT-1, Ur. l. RS, št. 24/2008), v skladu z 12. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Ur. l. RS, št. 37/2009), velja v okviru tržnih dni, ki jih organizira podjetje TRŽNICA GROSUPLJE, Simon Bučar s.p. naslednji

TRŽNI RED:


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tržnim redom se določa pogoje trgovanja na organiziranemu območju, ki je v organizaciji podjetja TRŽNICA GROSUPLJE, Simon Bučar s.p.

(v nadaljevanju: upravljavec), lokacije, pravice in obveznosti upravljavca ter prodajalcev, obratovalni čas, seznam blaga s katerim se trguje in dneve za prodajo blaga v okviru tržnih dni.

2. člen

Trgovanje na tržnih dnevih je prosto in se opravlja z določili tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom.


II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA

3. člen

Upravljavec tržnih dni:

- organizira in vodi poslovanje na tržnih dnevih,

- določi urnik delovanja tržnih dni v okviru določil tržnega reda,

- določi in zaračunava pristojbino za prodajo

- sklepa pogodbe s prodajalci na tržnih dnevih,

- razporeja in oddaja v najem tržne površine oz. prodajna mesta,

- ureja in vzdržuje objekte in naprave na tržnih površinah,

- skrbi za urejenost, uporabnost tržne opreme in za čistočo,

- pregleduje ustreznost dokumentacije uporabnikov, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti na tržnicah in izreka prepoved prodaje tistim, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,

- skrbi in je odgovoren za red in čistočo na tržnih površinah,

- skrbi za javni red in mir na tržnih površinah in o ugotovljenih kršitvah seznanja policijsko postajo Grosuplje.


III. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNI PROSTORI

4. člen

Tržni dnevi se izvajajo na urejenem parkirnem prostoru parc. št. 2159/1in parc. št. 2159/2, obe k.o. Grosuplje naselje, ki je v lasti Slovenskih Železnic in v najemu s strani odvetniške družbe Čeferin ter na drugih ustreznih površinah.

5. člen

Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna.

Stalna so:

- stojnice z nadstreškom,

Občasna so:

- dopolnilne prodajne mize na tržnem mestu,

- občasna prodaja s tal (novoletne jelke, cvetje, sadike).

Dopolnilne prodajne mize se lahko namestijo samo s soglasjem upravljalca po potrebi.

Tržni prostor mora biti ustrezno označen.

6. člen

Prodajalci na tržnici so stalni in občasni.

Stalni prodajalci so tisti, ki vršijo prodajo redno in za daljše obdobje. Ostali so občasni prodajalci.

Stalni prodajalci vršijo prodajo na podlagi pogodbe med upravljavcem in prodajalcem.

Občasni prodajalci lahko vršijo prodajo če je prosto mesto na stojnici ali če prosto mesto stojnice ni zasedeno po 8 uri zjutraj s strani stalnega prodajalca.

Rezervacije za stojnice za daljši čas od 10 prodajnih dni ali za čas praznične prodaje, lahko upravljavec odda tudi z natečajem.

S stalnimi prodajalci upravljavec sklepa pisno pogodbo za določeno obdobje. Stalnim prodajalcem upravljavec določi prodajne stojnice, ki so opisno označene v pogodbi.

V primeru, da stalni prodajalec, s katerim je sklenjena pogodba, do najkasneje 8. ure zjutraj ne zasede prodajnega mesta, le-tega lahko upravljavec odplačno dodeli občasnemu oz. drugemu prodajalcu brez obveznosti do stalnega prodajalca za tisti dan.

Občasni prodajalci sklepajo ustno pogodbo, za katero se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu dodeljen prostor, kar prodajalec izkaže s potrdilom o plačani pristojbini. Prodajalec se s tem zaveže, da bo spoštoval tržni red.

Prodajna mesta upravljavec odda v najem tistim, ki izpolnjujejo pogoje za prodajo na tržnici. Pred oddajo v najem ima upravljavec dolžnost in pravico preveriti ustreznost dokumentacije prodajalca, za ustreznost in veljavnost pa ne odgovarja.

8. člen

Upravljavec lahko enostransko in brez posledic odpove uporabo prodajnega prostora prodajalcem predvsem zaradi:

- kršitev določil tega tržnega reda,

- neplačevanja pristojbin,

- neurejenosti na prodajnem mestu,

- poskusa prodaje oporečnega blaga,

- prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati in za katere nima dovoljenja,

- nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca,

- samovoljnega zasedanja in širitve tržnega mesta,

- nespoštovanja pravil in ustnih navodil upravljavca oziroma njegovega pooblaščenca na licu mesta.

- razkritja poslovne skrivnosti


IV. OBRATOVALNI ČAS

9. člen

Tržnica, ki je organizirana v okviru tržnih dni, ki jih organizira podjetje TRŽNICA GROSUPLJE, Simon Bučar s.p., v Grosuplju, obratuje vsako soboto in sicer:

- od 07. 30. do12. 30 ure, lahko tudi drugače, če je tako javno objavljeno na internetni strani ali preko javnih občil

Druge prireditve obratujejo skladno z objavljenim urnikom.

Uporabnikom tržnih površin ni dovoljeno samovoljno podaljševanje obratovalnega časa.


V. PRODAJA BLAGA

12. člen

Na tržnih dnevih se trguje na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi. Prednost prodaje imajo kmetijski pridelki in živila.

Na tržnih dnevih se trguje na drobno z naslednjim blagom:

1. živila: žita, mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna zelišča;

2. neživilski izdelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki domače obrti, turistični spominki ter izdelki in blago, ki jih po dogovoru dovoli upravljavec.

Trguje se v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln.

14. člen

Na tržnici smejo prodajati:

- kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke

- drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti,

- nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,

- društva in humanitarne organizacije ter

- drugi posamezniki in podjetja, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje.

Kmetovalci in drugi posamezniki morajo imeti za prodajo svojega blaga veljavno odločbo o lastni pridelavi, ki jo pridobijo na oddelku za kmetijstvo matične Občine. Prednost pri prodaji kot izhaja iz prve alineje tega člena imajo tisti prodajalci, ki imajo stalno prebivališče v občini Grosuplje.

15. člen

Kmetovalci in drugi posamezniki lahko prodajajo sami ali njihovi ožji družinski člani. Če prodajajo zaposleni delavci, se morajo izkazati z ustreznimi dokumenti o zaposlitvi pri kmetovalcu ali drugemu posamezniku, za katerega prodajajo.

Registrirani trgovci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za prodajo na tržnici.

Prodajalci na tržnici morajo biti zdravi in ne smejo imeti na nepokritih delih telesa bolezenskih ali drugih sprememb, ki vzbujajo pri kupcu odpor. Biti morajo starejši od 15 let.

16. člen

Na tržnici je dovoljeno prodajati blago iz 12. člena, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo.

Za blago, ki ni v skladu z 12. členom in ne ustreza zakonskim pogojem, velja prepoved prodaje in za tovrstno prodajo odgovarja lastnik blaga oz. prodajalec.

17. člen

Blago se lahko prodaja samo na s strani upravljavca določenih prodajnih mestih. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla. Prodaja s tal ni dovoljena. Izjemoma po soglasju upravljavca na licu mesta in le za lončarske, lesene in železne izdelke ter cvetlice, novoletne jelke in podobno.

18. člen

Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti s:

- cenikom,

- nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma naslovom prodajalca.

Obliko in velikost označitve določi upravljavec.

19. člen

Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana ali pa običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila morajo biti postavljena tako, da imajo kupci vpogled v merjenje blaga. Merila morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje.


VI. PRISTOJBINA

20. člen

Višino pristojbin za uporabo organiziranega prodajnega mesta in najem inventarja določi upravljavec.


OSTALE DOLOČBE ZA OBLIKOVANJE CEN:

1. Prodajalci, ki najemajo prodajno mesto z rezervacijo za vse prodajne dni v letu, se smatrajo kot stalni prodajalci. Rezervacija je veljavna po poravnavi pogodbenih obveznosti.

Pri letnem in poletnem najemu prodajnega mesta je možno plačilo najema v 3. (treh)mesečnih obrokih za letno in 2. (dveh) mesečnih obrokih za polletno rezervacijo.

2. Prodajnim mestom za prodajo lončnic, rezanega cvetja, šopkov in sveč, se v času od 25. oktobra do vključno 1. novembra v okviru praznične prodaje dnevna cena poveča za 50%, če za to blago ni sklenjena pogodba o rezervaciji nad eno leto in več.

3. Prodajnim mestom za prodajo smrek se v času od 15. decembra do vključno 31. decembra v okviru organizirane praznične prodaje dnevna cena poveča za 50%, če za to blago ni sklenjena pogodba o rezervaciji nad leto dni in več.

21. člen

Pristojbine za uporabo tržnega prostora plača stalni prodajalec v roku, ki je naveden v pogodbi.

22. člen

Dnevno pristojbino plača prodajalec, preden zasede prodajno mesto.

Upravljavec ali pooblaščena oseba upravljavca mora prodajalcu za zaračunano in plačano pristojbino izdati potrdilo o plačilu, ki ga prodajalec hrani do konca obratovalnega časa tržnice.

Na zahtevo pooblaščene osebe je prodajalec dolžan pokazati potrdilo o plačilu pristojbine.

Prodajalec, ki ne predloži pri pregledu (kontroli) potrdila o plačilu na vpogled, mora plačati na licu mesta zahtevano pristojbino.

23. člen

Inventar si prodajalec izposodi v obratovalnem času tržnice, za kar se vodi posebna evidenca.

Inventar se sme uporabljati samo za potrebe kot izhaja iz tržnega reda. Prodajalec mora po končanem obratovalnem času izposojeni inventar očiščen vrniti upravljavcu ali pooblaščeni osebi.

V primeru, da prodajalec prevzeti inventar po svoji krivdi poškoduje, mora plačati vso nastalo škodo.


VII. NADZOR PRODAJE IN KAKOVOSTI BLAGA

24. člen

Nadzor nad prodajo in kakovostjo blaga opravljajo:

- pristojne inšpekcijske službe v okviru pristojnosti,

Upravljavec oziroma od njega pooblaščena oseba ima pravico in dolžnost sodelovati z delavci pristojnih inšpekcijskih služb in organov za notranje zadeve ter jih o kršitvah in drugih nepravilnostih redno obveščati.

25. člen

Kontrolo dokumentacije, ki je pogoj za prodajo na tržnici, izvaja upravljavec, ki za svojo evidenco od stalnih prodajalcev hrani kopijo dokumentacije.

26. člen

Kupci in prodajalci lahko sporočajo svoje ugotovitve in pripombe v primeru pomembnejših kršitev tržnega reda z vpisom v pritožno knjigo, ki se hrani pri upravljavcu.


VIII. SKLADIŠČENJE BLAGA

27. člen

Skladiščenje blaga na s strani upravljavca organiziranih tržnih in parkirnih površinah ni dovoljeno. Po končanem tržnem dnevu morajo prodajalci odstraniti vse blago s tržnih in parkirnih površin.


IX. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

28. člen

Prodajalci lahko na tržne površine dovažajo le očiščeno in za prodajo pripravljeno blago, ki mora biti hranjeno v primerni embalaži.

29. člen

Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih mestih in sproti odmikati odpadke v svoje shranjevalne embalaže.

Po končanem trgovanju so dolžni stojnico oziroma prodajno mesto zapustiti v čistem in urejenem stanju, pri čemer so dolžni domov odpeljati vso embalažo, odpadke in drugo neprodano blago.

Prav tako je dolžan tržni prostor zapustiti v čistem stanju. V kolikor prodajalec tega ne opravi, to stori upravljavec na stroške prodajalca.

30. člen

Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in osebno urejenost tako, da so čisti in primerno oblečeni, da niso vinjeni, preglasni, nedostojnega vedenja in da ne kršijo javnega reda in miru. V primeru kršitve se prodajalcu prepove prodaja, ki prične veljati takoj in po potrebi obvesti PP Grosuplje.

31. člen

Za vzdrževanje reda in čistoče upravljavec:

- dnevno čisti prodajalne površine in opremo,

- na lastno pobudo ali na zahtevo pristojne inšpekcije razkuži tržne površine.

Na tržnici in drugih tržnih površinah je prepovedano:

- pranje blaga, ki je namenjeno za prodajo,

- kupcem otipavanje in prebiranje živil,

- zavijanje prodanega blaga – živil v tiskan in nečist papir,

- nelojalno obnašanje prodajalcev,

- voditi pse,

- pljuvanje po tleh,

- vožnja s kolesi, mopedi in podobnimi vozili ,

- uporaba nežigosanih merilnih uteži in tehtnic,

- onesnaževanje in poškodovanje inventarja last upravljavca,

- samovoljno zasesti prodajno mesto in prestavljati stojnice,

- medsebojno prepiranje prodajalcev, samovoljno postavljanje raznih reklam, nadstreškov ter predelava in dodelava stojnic,

- metanje odpadkov,

- zalaganje poti med stojnicami in okoli stojnic z blagom tako, da je oviran prehod,

- obešanje blaga na stebre stojnic,

- vstop vinjenim osebam

- uživanje alkoholnih pijač prodajalcem,

- poležavanje in posedanje na prodajnih mestih,

- storiti kakršnokoli dejanje, s katerim se krši javni red in mir ter čistoča, žali in ovira pri delu pooblaščenega delavca upravljavca, zavlačuje ali odklanja plačilo pristojbin,

- prekupčevanje.


X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen

Tržni red stopi v veljavo 02.4.2011. Velja zadnja sprememba tržnega reda objavljena na internetni strani podjetja.

Tržni red upravljavec izobesi na vidnem mestu na tržnici in izroči vsakemu prodajalcu po pogodbi ob prvem nastopu prodaje.

34. člen

Tržni red mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici, dostopen pa je tudi na spletni strani upravitelja, to je podjetja TRŽNICA GROSUPLJE, Simon Bučar s.p.

TRŽNICA GROSUPLJE

SIMON BUČAR S.P.

 

Zadnjič posodobil Sobota, 01 Januar 2011 20:02
 
www.Trznica-Grosuplje.si, Powered by Joomla!

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Če želite izvedeti več o piškotkih, ki jih uporabljamo in kako jih izbrisati, si oglejte naše Podrobne informacije.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

EU Cookie Directive Plugin Information